Kontakt z nami:
Dla Państwa działamy 24 godziny na dobę pod adresem email sklep@salmor.pl. Jeśli nie uzyskałeś wystarczającej odpowiedzi na swoje pytania na naszych stronach, możesz skontaktować się z nami telefonicznie od 9:00 do 17:00 w dni robocze  tel. 608 030 856, 533 290 463

Warunki ogóle, warunki zamawiania i sprzedaży:

Regulamin sprzedaży obowiązujący od 25.12.2014 roku włącznie

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.salmor.pl

1.2 Sprzedawcą jest SALMRO RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

1.3 Wszelką korespondencję, reklamacje, zwrot towaru należy wysyłać na adres SALMOR RZESZÓW SP. Z O. O., Hetmańska 26, 35-045 Rzeszów.

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto i należy do nich dodać koszty wysyłki.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w punkcie sprzedażowym w Rzeszowie, ul. Hetmańska 26 ( Dom Handlowy "HETMAN" sklep Salmor, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-18, oraz w soboty 9-14.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru do określonego punktu proszony jest o przesłanie danych w zamówieniu lub e-mailem na adres salmorpl@wp.pl które zostaną przekazane przewoźnikowi wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego produktu.

- dane do wysyłki

- formę wysyłki

- formę płatności:

a) za pobraniem (płatność przy odbiorze) - koszt określony jest przy każdej aukcji
b) przedpłata na konto (wpłata na konto bankowe lub przez system szybkich płatności PayU; rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU)
c) płatność gotówką w sklepie przy odbiorze towaru

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany przewoźnikowi do kontaktu

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

-poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor itp. w takich sytuacjach prosimy o ich podanie

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu:

- nr konta bankowego:

mBank 53 1140 2004 0000 3402 7412 5578

- tytuł płatności: Właściwy numer zamówienia

2.5 Każdy towar wysyłamy w terminie określonym przy każdej ofercie w dni robocze. Wyjątkiem są oferty w których jest informacja, iż są to produkty na zamówienie; w takich sytuacjach wysyłka może się wydłużyć o czym niezwłocznie Kupujący zostanie poinformowany.

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak gdyby przesyłka okazała się wadliwa, niekompletna prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są bez wad i tylko takie zobowiązujemy się wysłać, chyba, że w ofercie wyraźnie są opisane wady produktu.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. informujemy o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - firmę SALMOR o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza reklamacji i zwrotów znajdujący się na tej stronie http://www.salmor.pl/reklamacja.html (możliwe jest również wysłanie odpowiedniego pisma drogą pocztową na adres SALMOR RZESZÓW SP Z O. O., lub pocztą elektroniczną na sklep@salmor.pl). Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji za pomocą poczty e-mail. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy w kwocie równej najtańszej z dostępnych form dostawy oferowanej przez sklep. Płatności zwracamy nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Preferowany sposób zapłaty to przelew na wskazany rachunek bankowy, prosimy o podanie w jakiej formie mają zostać zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania zwracanego przedmiotu.

Informujemy również
Zgodnie z art. 34 pkt. 4 Ustawy: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 Ustawy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

3.2 Formularz odstąpienia od Umowy jest dostępny na stronie sklepu pod adresem http://www.salmor.pl/reklamacja.html

3.3 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Gwarancja towaru.

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. W celu realizacji gwarancji należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5. Reklamacja towaru z tytułu rękojmi.

5.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy poprzez formularz reklamacji dostępny pod adresem http://www.salmor.pl/reklamacja.html lub wysyłając stosowną informację na adres mailowy sklep@salmor.pl w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Poufność i ochrona prywatności.

7.1 Firma SALMOR RZESZÓW SP. Z O. O.  jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

7.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

8.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

8.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1

8.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.


Rzeszów, 24.12.2014